Espai públic amb drenatge sostenible

PROJECTE DE DRENATGE D’UN ESPAI PÚBLIC A TRAVÉS DE GRAVES I TERRA VEGETAL

L’espai a reformar era un aparcament d’uns 1.500 metres quadrats de paviment de terra sense tractar que donava accés a dos edificis públics. Es trobava en un estat precari atès que no tenia un sistema de drenatge d’aigües pluvials operatiu i que el paviment de terra tenia una forma irregular que quan plovia s’omplia de tolls . A part dels problemes de drenatge de l’aigua, l’aparcament no tenia les places definides i estava mal distribuït.

La solució proposada és la re-distribució de terres de l’espai i la pavimentació en formigó per a generar pendents que evacuïn les aigües pluvials portant-les a zones de drenatge formades per paviments semi-tous que condueixin l’aigua al pou més pròxim.

El projecte té l’objectiu de drenar l’aigua amb un sistema de graves que pugui canalitzar-la sense que es produeixin inundacions. Per a fer el projecte de manera sostenible i saludable s’opta per usar materials de proximitat sense elements químics i amb una part de vegetació important, formant aquesta part del sistema de drenatge. A part, la vegetació i els materials amb acabats de colors clars serveixen per a evitar sobreescalfaments a l’estiu. D’aquesta manera, gràcies a la nova distribució i a la vegetació, la bona filtració de l’aigua, els colors clars i l’absència de productes químics, es millora la qualitat física i ambiental del recinte.

 

 

 

 

 

 

 

El projecte té 580 m² de superfície drenant i 110 metres lineals de tub drenant que canalitzen l’aigua fins al sistema de clavegueram preexistent. El tub drenant del projecte està format per un tub principal, que connecta amb el clavegueram, i dos tubs auxiliars transversals al principal.

DETALLS DEL DRENATGE

SECCIÓ DE ZONA DE TUB DE DRENATGE

secc tub2

Paviment semi-tou està format per llambordes amb juntes de terra vegetal i vegetació amb una sub-base de va salar i paviment drenant format per dues capes filtrants: una de grava de cinc centímetres i una altra de granular d’emmagatzematge d’escolament de set centímetres amb capa geotèxtil damunt.

La capa granular, formada per grava gruixuda calcària, canalitza l’aigua fins al tub drenant, que està col·locat damunt d’una capa de dos centímetres de tot-un que serveix com a capa d’impermeabilització de la terra compactada.

Aquesta solució és la usada en el paviment drenant, que està situat en les parcel·les destinades a aparcament.

SECCIÓ DE ZONA DE CONTACTE AMB PAVIMENT DE FORMIGÓ

secc cantonada22

Per a evitar que l’aigua filtrada per les graves es filtri per sota de la capa de paviment de formigó, es col·loca una base de morter amb impermeabilització lateral sota les llambordes de la vora entre els dos paviments.

COMPOSICIÓ DE LA PLAÇA D’APARCAMENT

paviment2

Les places d’aparcament, que són les zones de drenatge del projecte, estan formades per només dos materials: llambordes de formigó i terra vegetal. Les llambordes tenen una grandària de 10 x 5 cm i les juntes de terra vegetal són de 5 cm en tota la parcel·la, excepte en les vores d’aquesta, on no hi ha cap mena de junta per a poder definir els seus límits sense necessitat de pintures o revestiments de composició química.

PROCÉS CONSTRUCTIU DEL TUB DE DRENATGE PRINCIPAL

PROCÉS CONSTRUCTIU DE LA UNIÓ DEL TUB DRENANT AMB L’ARQUETA PREEXISTENT

IMATGES DEL PROCÉS CONSTRUCTIU